PRAVIDLA

 • Účastníci mladší 18-ti let se mohou závodu zúčastnit POUZE s písemným souhlasem odpovědného zástupce.
 • Každý účastník odesláním přihlášky prohlašuje, že si přečetl propozice a pravidla tohoto závodu, souhlasí s nimi a bude se jimi řídit, startuje na vlastní nebezpečí a riziko, je zdravotně způsobilý a k závodu je dostatečně pojištěn, bude se řídit pokyny pořadatele a pořadatelské služby.
 • Každý účastník závodu je povinen dodržet trasu závodu, mít předepsaným způsobem upevněno startovní číslo.
 • Pořadatel neodpovídá a nehradí žádnou újmu (zejména škody na zdraví a majetku) vzniklou účastníkům v souvislosti se závodem.
 • Startovní balíček je možné si vyzvednout u prezentace.
 • Závodů se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní závodníci.
 • Závodníci se mohou účastnit závodu pouze ve své věkové kategorii (dle roku narození).
 • Je zakázáno jakkoliv zkracovat závodní trať.
 • Občerstvení pro závodníky bude podáváno v průběhu závodu, v cíli a v zázemí.
 • Čas se měří pro všechny od startovního výstřelu. Podle tohoto času se určuje pořadí. 
 • Účastník potvrzuje, že se bude řídit pravidly závodu. 
 • Pořadatel si vyhrazuje právo změn v programu, propozicích, těchto pravidlech a podmínkách bez předchozího oznámení.
 • Všichni účastníci berou na vědomí, že se některé trasy závodů vyskytují v CHKO a jsou tedy povinni chránit přírodu, chovat se k ní při závodě ohleduplně, neodhazovat odpadky a respektovat pořadatelem vydané pokyny a vyznačené trasy, tak aby nedošlo k poškození či narušení chráněných přírodních oblastí.